fbpx

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności, zwana dalej Polityką, określa zasady przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych .

Kto jest administratorem Państwa danych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest : Polmedis sp. z o.o. sp.k. , 53-031 Wrocław Partynicka 45.

W jakim celu pozyskujemy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe zbieramy w celu:

 • ustalenia Państwa tożsamości przed udzieleniem świadczenia poprzez weryfikację danych podczas umawiania wizyty na stanowisku Recepcji lub w gabinecie lekarskim,
 • prowadzenia dokumentacji medycznej, do czego jesteśmy zobowiązani jako podmiot leczniczy,
 • wywiązania się z prawnego obowiązku przekazania niektórych Państwa danych do rejestru dawców komórek rozrodczych i zarodków, o ile taka sytuacja Państwa dotyczy
 • realizowania Państwa praw jako naszych pacjentów – odbieramy i archiwizujemy Państwa  oświadczenia, w których upoważniacie inne osoby do dostępu do Państwa dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Państwa zdrowia,
 • kontaktu z Państwem pod podanym przez Państwa numerem telefonu czy adresem e-mail, w celu odpowiedzi na Państwa  pytania , udzielenia informacji o nieprawidłowych wynikach badań kontrolnych itd.

Dane osobowe przetwarzamy również w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych będącego przedsiębiorcą, takim jak:

 • wysyłka korespondencji,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności
 • prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co wiąże się z koniecznością przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jakie zbieramy informacje na Państwa temat?
W celu objęcia Państwa opieką medyczną potrzebne są nam Państwa podstawowe dane identyfikacyjne:

 • imiona i nazwisko,
 • płeć, data i miejsce urodzenia,
 • nr PESEL lub w przypadku jego braku seria i nr dowodu osobistego albo paszportu,
 • dane kontaktowe:
 • adres zamieszkania, adres do korespondencji, jeżeli inny niż adres zamieszkania,
 • adres e-mail,
 • numery telefonów.

Podczas świadczenia usług zdrowotnych zbieramy  dane niezbędne do postawienia diagnozy, przeprowadzenia w sposób właściwy procesu Państwa leczenia oraz właściwego i zgodnego z prawem postępowania z komórkami rozrodczymi i zarodkami,

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

 • Państwa dane udostępniamy wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania. Dane przekazywane są na podstawie obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub na uzasadniony wniosek uprawnionego organu, na przykład ZUS lub do sądu jeśli wskutek postępowania sąd zwróci się do nas z takim wnioskiem.
 • Jeśli Państwa leczenie będzie wymagało pobrania lub stosowania komórek rozrodczych,utworzenia lub stosowania zarodków w  niektórych sytuacjach  określone informacje na Państwa temat zostaną przekazane do rejestru dawców. W takiej sytuacji szczegółowa informacja na ten temat zostaną przedstawiona odrębnie.
 • W przypadku powierzania przetwarzania danych osobowych podmiotom współpracującym lub podwykonawcom (np. laboratoria) zobowiązujemy ich do wdrożenia i stosowania adekwatnych środków bezpieczeństwa

Jakie są Państwa prawa do ochrony prywatności?

 • Prawo dostępu do danych osobowych, w tym otrzymania informacji o Państwa danych osobowych w tym otrzymania potwierdzenia, że Państwa dane są przetwarzane, wskazania zakresu danych, które przetwarzamy, wskazania odbiorców lub kategorii odbiorców danych.
 • prawo poprawiania oraz uzupełnienia danych Państwa dotyczących
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych telefonu 22 531 03 00, elektronicznie na adres e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (tylko dla tych, którzy posiadają bezpieczny podpis elektroniczny), pisemnie na adres: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.

Niektórych  praw nie możemy zrealizować, albo tylko w  ograniczonym zakresie, ze względu na  obowiązki podmiotów  leczniczych wynikające  między innymi  z przepisów prawa dotyczących działalności leczniczej, praw  pacjenta ,ustawy o leczeniu niepłodności :

 • prawo do bycia zapomnianym
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Udzielanie informacji w kwestiach związanych z Polityką?
Jeżeli mają Państwo pytania związane z Polityką  można skontaktować się z  listownie na adres Polmedis sp. z o.o. sp.k.  53-031 Wrocław ul.Partynicka 45, pisemnie składając wniosek w rejestracji, albo drogą elektroniczną na adres  biuro@polmedis.pl

W jaki sposób kontaktujemy się z Państwem?
W zależności od podanych danych możemy kontaktować się z Państwem listownie, pocztą elektroniczną, telefonicznie, SMS-em, poprzez stronę www.
Wszystkie rozmowy telefoniczne są nagrywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa, oceny poprawności ich przeprowadzania oraz szkoleń. Nagrania rozmów przechowujemy przez okres wynikający z naszych wewnętrznych regulacji, zgodnych z przepisami prawa. Dostęp do nagrań mają jedynie upoważnione osoby.

Jakie są prawne podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych?


 • Nasza działalność jest regulowana szczegółowymi przepisami prawa, głównie:
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

 • Państwa dane musimy przechowywać zgodnie z obowiązującymi nas przepisami:
 • Dane osobowe pacjentów leczących się z powodu niepłodności musimy przechowywać przez okres 90 lat zgodnie z ustawą o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz.U.2017.865 t.j. z dnia 2017.04.28),
 • Dane osobowe pozostałych pacjentów przechowywane będą przez lat 20 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069).
 • W przypadku upłynięcia okresu przechowywania, posiadane przez nas dane osobowe zostaną zniszczone w bezpieczny, nie pozwalający na ich odczytanie, sposób. W przypadku korzystania przez nas z danych w celach statystycznych lub podobnych po upływie wyznaczonego czasu przechowywania danych, operacje takie będą miały miejsce na danych zanonimizowanych, których forma nie pozwala na określenie tożsamości podmiotu danych.

Czy podanie danych jest Państwa obowiązkiem ?
Udzielanie informacji o danych osobowych jest dobrowolne.  Należy jednak podkreślić, że  odmowa  udzielenia niektórych informacji może  ograniczyć lub wręcz uniemożliwić  udzielanie świadczeń ze względu na  przepisy prawa  regulujące świadczenie  usług medycznych,  korzystanie z  uprawnień wynikających z  ubezpieczenia pacjenta itp.

Postępowanie w przypadku zmian właścicielskich
Może zdarzyć się sytuacja, w wyniku której nastąpi transformacja lub przejęcie naszej instytucji przez inny podmiot, a Państwa dane osobowe zostaną przekazane nowemu podmiotowi. Nowy podmiot będzie przetwarzał Państwa dane w takim samym celu co my dotychczas. W przypadku zmiany celu przetwarzania taka informacja zostanie Państwu przekazana.

Jak chronimy Państwa dane?


 • Ochrona i zapewnienie poufności danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Wdrożyliśmy techniczne, organizacyjne i fizyczne środki bezpieczeństwa, w celu:
 • ochrony Państwa danych przed utratą, nieuprawnionym dostępem lub użyciem,
 • zabezpieczania systemów informatycznych oraz ochrony informacji,
 • możliwości odtworzenia Państwa danych w sytuacji utraty ich integralności lub utraty w wyniku sytuacji kryzysowej.
 • Gdy jest to niezbędne, stosujemy adekwatne mechanizmy szyfrujące lub inne środki ochrony Państwa danych. Okresowo dokonujemy przeglądu naszych procedur bezpieczeństwa, w celu analizy stosowanych rozwiązań i oceny konieczności ich modyfikacji. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, iż nie istnieje idealne zabezpieczenie, które byłoby niemożliwe do złamania.

Czy zamierzamy przekazywać Państwa dane osobowe do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych do Państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Nie będziemy podejmować w Państwa sprawie decyzji w sposób zautomatyzowany, tzn. bez wpływu człowieka, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Informacja o aktualizacji polityki prywatności
Aktualizacja niniejszej polityki może mieć miejsce w każdej chwili. W przypadku dokonania zmian, informacje o tym zostaną umieszczone na stronie internetowej polmedis.pl

Prawo właściwe
Zasady określone w niniejszej polityce podlegają prawu polskiemu.